Jesteś naszym 17206 Gościem!

Głównym celem działania firmy Biuro Inżynieryjno-Techniczne Piotr Szczepanik jest pełnienie funkcji kierownika budowy oraz pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego zgodnie z Prawem Budowlanym. Wyżej wymienione funkcje dotyczą robót kon- strukcyjno-budowlanych w podstawowym zakre- sie ogólnobudowlanym oraz robót instalacyjnych w zakresie sieci, instalacji i urządzeń związanych z systemami wodno-kanalizacyjnymi, cieplnymi, ga- zowymi i wentylacyjnymi. Firma prowadzi wsze- lakie nadzory związane z budownictwem ogólnym oraz sieciowym. Współpracujemy z firmami Wyko- nawczymi zapewniając kompleksową obsługę wy- konawczo-odbiorową. Specjalizacją firmy jest pro- wadzenie i nadzorowanie robót związanych z go- spodarką wodno-ściekową oraz uzdatnianiem wo- dy i oczyszczaniem ścieków. Wieloletnie doświad- czenie w wykonawstwie robót i nadzorze budowla- nym pomogło uzyskać statut konsultanta d/s tech- nologii oczyszczania ścieków oraz instalacji i sieci wodno-kanalizacyjnych.

Prowadzenie, nadzorowanie i rozliczanie robót współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej pozwoliło na uzyskanie znacznego doświadczenia w realizacji Projektów na różnorakich procedurach prowadzenia kon- traktów, w tym procedurach związanych z funkcją Inwestora Zastępczego oraz procedurach Żółty i Czerwony FIDIC. Współpraca z wieloma firmami, związanymi z konsultingiem inżynieryjnym, prowadzącymi nadzory nad realizacją różnorakich robót budowlanych przyczyniła się do zdobycia praktycznego doświadczenia w obsłudze, nadzorowaniu i kierowaniu dużymi procesami inwestycyjnymiW ramach współpracy dokonamy pełnej inwentaryzacji geodezyjnej przedsięwzięcia zgodnie z wymaganiami prawa geodezyjnego i budowlanego. Podczas procesu inwestycyjnego zadbamy o prawidłową realizację robót budowlanych, wykonamy sprawdzenia i weryfikację kosztów budowy a także dokonamy rozliczenia powyko- nawczego poszczególnych etapów robót oraz rozliczenia końcowego inwestycji.Poprowadzimy proces inwestycyjny jako inspektor nadzoru lub kierownik budowy z ramienia Inwestora.

Copyright by: Biuro Inżynieryjno Techniczne Piotr Szczepanik
/ start / oferta / realizacje / współpraca / moje hobby / kontakt /